دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
119خدمات درماني70آمپول - آتروپين - 0.5mg/1ml1392/03/206400
119خدمات درماني70آمپول - آتروپين - 0.5mg/1ml1391/10/024000
119خدمات درماني70آمپول - آتروپين - 0.5mg/1ml1391/06/283400
119خدمات درماني70آمپول - آتروپين - 0.5mg/1ml1390/05/182800