چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
117خدمات درماني70آمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 5ML1393/12/11110000
117خدمات درماني70آمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 5ML1393/12/11110000
117خدمات درماني70آمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 5ML1393/12/11110000
117خدمات درماني70آمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 5ML1392/03/2054000
117خدمات درماني70آمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 5ML1392/02/0236000
117خدمات درماني70آمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 5ML1391/10/0234000
117خدمات درماني70آمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 5ML1390/05/1824000