پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
116خدمات درماني70آمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 2.5ML1392/04/2336000
116خدمات درماني70آمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 2.5ML1391/10/0222500
116خدمات درماني70آمپول - آتراکوريوم بسيلات - 10mg/ml 2.5ML1390/05/1813800