جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1861خدمات درماني90آمپول - آپروتينين - 10000KIU/ml 10ML1393/08/050
1861خدمات درماني90آمپول - آپروتينين - 10000KIU/ml 10ML1393/03/11179500
1861خدمات درماني90آمپول - آپروتينين - 10000KIU/ml 10ML1392/07/22179500
1861خدمات درماني90آمپول - آپروتينين - 10000KIU/ml 10ML1392/04/30177000
1861خدمات درماني90آمپول - آپروتينين - 10000KIU/ml 10ML1391/02/2675000
1861خدمات درماني90آمپول - آپروتينين - 10000KIU/ml 10ML1390/11/23123527
1861خدمات درماني90آمپول - آپروتينين - 10000KIU/ml 10ML1389/05/0660000