دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
100خدمات درماني100آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1394/02/0110000000
100خدمات درماني90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1393/09/3010000000
100خدمات درماني90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1393/08/050
100خدمات درماني90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1393/07/3010000000
100خدمات درماني90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1393/03/116000000
100خدمات درماني90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1392/12/036000000
100خدمات درماني90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1392/04/053000000
100خدمات درماني90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1391/09/182130000
100خدمات درماني90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 250mg/5ml1390/05/102455000