جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2371خدمات درماني90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1393/06/247300000
2371خدمات درماني90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1393/08/050
2371خدمات درماني90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1393/06/247300000
2371خدمات درماني90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1393/06/247300000
2371خدمات درماني90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1393/03/116734000
2371خدمات درماني90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1392/06/266734000
2371خدمات درماني90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1391/04/043100000
2371خدمات درماني90آمپول - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 25mg/ml1390/09/092900000