سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
79خدمات درماني90آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1393/11/06145000
79خدمات درماني72آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1393/08/070
79خدمات درماني90آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1393/08/07150000
79خدمات درماني90آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1393/08/06300000
79خدمات درماني72آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1393/03/11300000
79خدمات درماني72آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1393/03/27300000
79خدمات درماني72آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1392/08/29121500
79خدمات درماني72آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1392/04/11121500
79خدمات درماني72آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1391/03/0762000
79خدمات درماني72آمپول - آمفوتريسين بي - 50mg/vial1389/07/2244000