پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
64خدمات درماني70آمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1394/01/2336000
64خدمات درماني70آمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1393/06/10175000
64خدمات درماني70آمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1393/05/2036000
64خدمات درماني70آمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1392/06/2630500
64خدمات درماني70آمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1392/06/1630500
64خدمات درماني70آمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1392/06/1625500
64خدمات درماني70آمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1391/06/3113500
64خدمات درماني70آمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1391/03/1613200
64خدمات درماني70آمپول - آميودارون - 50mg/ml 3ML1390/05/2513500