پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
61خدمات درماني70آمپول - آمينوفيلين - 25mg/ml 10ML1393/06/1612500
61خدمات درماني70آمپول - آمينوفيلين - 25mg/ml 10ML1392/03/2010400
61خدمات درماني70آمپول - آمينوفيلين - 25mg/ml 10ML1391/07/196500
61خدمات درماني70آمپول - آمينوفيلين - 25mg/ml 10ML1390/05/184600