شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
53خدمات درماني70آمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 50mg/ml1392/03/207200
53خدمات درماني70آمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 50mg/ml1391/10/024500
53خدمات درماني70آمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 50mg/ml1390/05/183200