شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1365خدمات درماني70آمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 10ML1393/12/11150000
1365خدمات درماني70آمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 10ML1393/12/11150000
1365خدمات درماني70آمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 10ML1393/12/11150000
1365خدمات درماني70آمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 10ML1388/11/0465000