سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1365خدمات درماني70آمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 10ML1393/12/11150000
1365خدمات درماني70آمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 10ML1393/12/11150000
1365خدمات درماني70آمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 10ML1393/12/11150000
1365خدمات درماني70آمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 10ML1388/11/0465000