دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1378خدمات درماني70آمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 2ML1392/04/2316000
1378خدمات درماني70آمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 2ML1390/05/1810900