سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1378خدمات درماني70آمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 2ML1392/04/2316000
1378خدمات درماني70آمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 2ML1390/05/1810900