شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16خدمات درماني70آمپول - استيل سيستئين - 200mg1392/04/16320000
16خدمات درماني70آمپول - استيل سيستئين - 200mg1391/01/27164000