دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1318خدمات درماني70کپسول - زينک سولفات - 220mg1393/12/09540
1318خدمات درماني70کپسول - زينک سولفات - 220mg1393/12/09540
1318خدمات درماني70کپسول - زينک سولفات - 220mg1392/03/20300
1318خدمات درماني70کپسول - زينک سولفات - 220mg1391/12/20200
1318خدمات درماني70کپسول - زينک سولفات - 220mg1390/06/22165