شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5078خدمات درماني70کپسول - زيدوودين - 300mg1392/09/246900
5078خدمات درماني70کپسول - زيدوودين - 300mg1390/06/224400