سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1372خدمات درماني70کپسول - ويتامين آ - 25/000IU1393/09/08700
1372خدمات درماني70کپسول - ويتامين آ - 25/000IU1392/03/20600
1372خدمات درماني70کپسول - ويتامين آ - 25/000IU1391/09/11420
1372خدمات درماني70کپسول - ويتامين آ - 25/000IU1390/06/22300