پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1371خدمات درماني70کپسول - ويتامين آ - 50/000IU1393/09/08800
1371خدمات درماني70کپسول - ويتامين آ - 50/000IU1392/03/20700
1371خدمات درماني70کپسول - ويتامين آ - 50/000IU1390/06/22350