جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8133خدمات درماني90کپسول - وينورلبين تارترايت - 30mg1393/08/050
8133خدمات درماني90کپسول - وينورلبين تارترايت - 30mg1393/03/112630000
8133خدمات درماني90کپسول - وينورلبين تارترايت - 30mg1392/07/012341000