سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8133خدمات درماني90کپسول - وينورلبين تارترايت - 30mg1393/08/050
8133خدمات درماني90کپسول - وينورلبين تارترايت - 30mg1393/03/112630000
8133خدمات درماني90کپسول - وينورلبين تارترايت - 30mg1392/07/012341000