سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
13254خدمات درماني90کپسول - وينورلبين تارترايت - 20mg1394/01/231450000
13254خدمات درماني90کپسول - وينورلبين تارترايت - 20mg1393/12/0914540000
13254خدمات درماني90کپسول - وينورلبين تارترايت - 20mg1393/12/0914540000
13254خدمات درماني90کپسول - وينورلبين تارترايت - 20mg1393/11/131450000
13254خدمات درماني90کپسول - وينورلبين تارترايت - 20mg1393/08/050
13254خدمات درماني90کپسول - وينورلبين تارترايت - 20mg1393/03/111770000
13254خدمات درماني90کپسول - وينورلبين تارترايت - 20mg1392/07/011590000