جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5561خدمات درماني90کپسول - والزارتان ( والسارتان ) - 160mg1391/12/203000