شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5561خدمات درماني90کپسول - والزارتان ( والسارتان ) - 160mg1391/12/203000