شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5561خدمات درماني90کپسول - والزارتان ( والسارتان ) - 160mg1391/12/203000