شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5560خدمات درماني90کپسول - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1392/03/202500
5560خدمات درماني90کپسول - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1391/12/201750