سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5560خدمات درماني90کپسول - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1392/03/202500
5560خدمات درماني90کپسول - والزارتان ( والسارتان ) - 80mg1391/12/201750