چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2497خدمات درماني70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1394/03/269000
2497خدمات درماني70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1393/10/077200
2497خدمات درماني70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1392/12/056000
2497خدمات درماني70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1392/04/1010700
2497خدمات درماني70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1392/03/205600
2497خدمات درماني70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1391/12/215600
2497خدمات درماني70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1391/05/213500
2497خدمات درماني70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1391/02/183800
2497خدمات درماني70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 300mg1390/04/143550