چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1736خدمات درماني70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1392/12/045000
1736خدمات درماني70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1392/06/014900
1736خدمات درماني70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1391/12/203500
1736خدمات درماني70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1391/05/213000
1736خدمات درماني70کپسول - اورزو دي اکسي کوليک اسيد - 250mg1390/06/222500