شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4339خدمات درماني90کپسول - تاليدوميد - 100mg1393/11/01120000
4339خدمات درماني90کپسول - تاليدوميد - 100mg1392/12/10111500
4339خدمات درماني90کپسول - تاليدوميد - 100mg1392/11/0272000
4339خدمات درماني90کپسول - تاليدوميد - 100mg1392/04/30111500
4339خدمات درماني90کپسول - تاليدوميد - 100mg1391/07/2957000
4339خدمات درماني90کپسول - تاليدوميد - 100mg1391/01/2651250
4339خدمات درماني90کپسول - تاليدوميد - 100mg1390/04/1849000