پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5950خدمات درماني90کپسول - تموزولاميد - 250mg1393/08/050
5950خدمات درماني90کپسول - تموزولاميد - 250mg1393/03/112100000
5950خدمات درماني90کپسول - تموزولاميد - 250mg1392/07/014400000
5950خدمات درماني90کپسول - تموزولاميد - 250mg1392/04/114400000
5950خدمات درماني90کپسول - تموزولاميد - 250mg1392/04/102995500
5950خدمات درماني90کپسول - تموزولاميد - 250mg1391/10/181500000