دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5950خدمات درماني90کپسول - تموزولاميد - 250mg1393/08/050
5950خدمات درماني90کپسول - تموزولاميد - 250mg1393/03/112100000
5950خدمات درماني90کپسول - تموزولاميد - 250mg1392/07/014400000
5950خدمات درماني90کپسول - تموزولاميد - 250mg1392/04/114400000
5950خدمات درماني90کپسول - تموزولاميد - 250mg1392/04/102995500
5950خدمات درماني90کپسول - تموزولاميد - 250mg1391/10/181500000