يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5949خدمات درماني86کپسول - تموزولاميد - 100mg1393/08/050
5949خدمات درماني86کپسول - تموزولاميد - 100mg1393/07/17750000
5949خدمات درماني86کپسول - تموزولاميد - 100mg1393/03/111120000
5949خدمات درماني90کپسول - تموزولاميد - 100mg1392/07/011730000