پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6532خدمات درماني90کپسول - تموزولاميد - 20mg1393/08/07210000
6532خدمات درماني97کپسول - تموزولاميد - 20mg1393/08/050
6532خدمات درماني97کپسول - تموزولاميد - 20mg1393/08/06210000
6532خدمات درماني86کپسول - تموزولاميد - 20mg1393/03/11240000
6532خدمات درماني90کپسول - تموزولاميد - 20mg1392/07/01360000