يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7384خدمات درماني90کپسول - تموزولاميد - 5mg1393/08/050
7384خدمات درماني90کپسول - تموزولاميد - 5mg1393/03/1160000
7384خدمات درماني90کپسول - تموزولاميد - 5mg1392/07/0179100