يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3431خدمات درماني70کپسول - ترتينوئين - 10mg1393/08/050
3431خدمات درماني70کپسول - ترتينوئين - 10mg1393/03/11150000
3431خدمات درماني70کپسول - ترتينوئين - 10mg1392/11/1580000
3431خدمات درماني70کپسول - ترتينوئين - 10mg1392/07/0180897