سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3431خدمات درماني70کپسول - ترتينوئين - 10mg1393/08/050
3431خدمات درماني70کپسول - ترتينوئين - 10mg1393/03/11150000
3431خدمات درماني70کپسول - ترتينوئين - 10mg1392/11/1580000
3431خدمات درماني70کپسول - ترتينوئين - 10mg1392/07/0180897