سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1239خدمات درماني70کپسول - ترانگزاميک اسيد - 250mg1392/06/201900
1239خدمات درماني70کپسول - ترانگزاميک اسيد - 250mg1390/07/23900