جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1239خدمات درماني70کپسول - ترانگزاميک اسيد - 250mg1392/06/201900
1239خدمات درماني70کپسول - ترانگزاميک اسيد - 250mg1390/07/23900