سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1223خدمات درماني70کپسول - تيوتيکسن - 5mg1393/12/262200
1223خدمات درماني70کپسول - تيوتيکسن - 5mg1392/03/201900
1223خدمات درماني70کپسول - تيوتيکسن - 5mg1391/12/201350
1223خدمات درماني70کپسول - تيوتيکسن - 5mg1390/02/261000