چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1207خدمات درماني70کپسول - تتراسيکلين - 250mg1393/10/01950
1207خدمات درماني70کپسول - تتراسيکلين - 250mg1393/10/07950
1207خدمات درماني70کپسول - تتراسيکلين - 250mg1392/03/20850
1207خدمات درماني70کپسول - تتراسيکلين - 250mg1391/12/20600
1207خدمات درماني70کپسول - تتراسيکلين - 250mg1391/07/19500
1207خدمات درماني70کپسول - تتراسيکلين - 250mg1390/06/22360