شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2084خدمات درماني90کپسول - تاکروليموس - 5mg1393/07/3020000
2084خدمات درماني70کپسول - تاکروليموس - 5mg1392/05/0620000