پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2083خدمات درماني100کپسول - تاکروليموس - 1mg1394/03/0131000
2083خدمات درماني96کپسول - تاکروليموس - 1mg1393/11/0655000
2083خدمات درماني100کپسول - تاکروليموس - 1mg1393/03/1131000
2083خدمات درماني94کپسول - تاکروليموس - 1mg1393/03/3177000
2083خدمات درماني100کپسول - تاکروليموس - 1mg1392/09/0410000
2083خدمات درماني100کپسول - تاکروليموس - 1mg1392/07/2210000
2083خدمات درماني100کپسول - تاکروليموس - 1mg1392/06/2610000
2083خدمات درماني100کپسول - تاکروليموس - 1mg1392/04/2410000
2083خدمات درماني100کپسول - تاکروليموس - 1mg1391/07/153500