شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5804خدمات درماني100کپسول - تاکروليموس - 0.5mg1394/03/3017000
5804خدمات درماني94کپسول - تاکروليموس - 0.5mg1393/11/0645000
5804خدمات درماني100کپسول - تاکروليموس - 0.5mg1393/03/1117000
5804خدمات درماني93کپسول - تاکروليموس - 0.5mg1393/03/3149000
5804خدمات درماني100کپسول - تاکروليموس - 0.5mg1392/05/064000
5804خدمات درماني100کپسول - تاکروليموس - 0.5mg1391/09/222500
5804خدمات درماني100کپسول - تاکروليموس - 0.5mg1391/08/032000