سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7804خدمات درماني90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1393/08/070
7804خدمات درماني90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1393/03/114700000
7804خدمات درماني90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1392/07/012529500