جمعه 12 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9753خدمات درماني90کپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1393/08/070
9753خدمات درماني90کپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1393/03/112350000
9753خدمات درماني90کپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1392/07/011264250