سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9753خدمات درماني90کپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1393/08/070
9753خدمات درماني90کپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1393/03/112350000
9753خدمات درماني90کپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1392/07/011264250