يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9988خدمات درماني90کپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1393/08/070
9988خدمات درماني90کپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1393/03/111180000
9988خدمات درماني90کپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1392/07/01633500