يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9988خدمات درماني90کپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1393/08/070
9988خدمات درماني90کپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1393/03/111180000
9988خدمات درماني90کپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1392/07/01633500