يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2738خدمات درماني70کپسول - ريواستيگمين - 6mg1392/03/206300
2738خدمات درماني70کپسول - ريواستيگمين - 6mg1391/12/204500
2738خدمات درماني70کپسول - ريواستيگمين - 6mg1390/06/223700