يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2000خدمات درماني70کپسول - ريواستيگمين - 4.5mg1392/03/204900
2000خدمات درماني70کپسول - ريواستيگمين - 4.5mg1391/12/203500
2000خدمات درماني70کپسول - ريواستيگمين - 4.5mg1390/06/222900