پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1999خدمات درماني70کپسول - ريواستيگمين - 3mg1392/03/203500
1999خدمات درماني70کپسول - ريواستيگمين - 3mg1391/12/202500
1999خدمات درماني70کپسول - ريواستيگمين - 3mg1390/06/221900